Od fioletowego do czerwonego: 13 jest naszą szczęśliwą liczbą! – “Do violeta ao vermelho… em polonês*!

 

Catálogo Premium LogoRok 2012 był rokiem, w którym strony KATALOGU TŁUMACZY USTNYCH PREMIUM weszły do sieci internetowej.

Pomysł był taki, by katalog funkcjonwał jak lista telefoniczna z filtrami, coś, co by przybliżyło tłumaczy do klientów bez potrzeby korzystania z pośredników czy platformy oferującej kompletne rozwiązanie: tłumacze ustni z wielu języków, w wielu miejscach w Brazylii oraz obu Ameryk, tłumacze przysięgli, firmy  gwarantujące sprzęt, a także inne usługi jak np. bufet. Wszystko bardzo proste, od ręki, tekst powinien być przystępny wraz z obrazami, które by pomogły klientowi znaleźć wszystko, czego potrzebuje. Poza ideą obsługi klienta z jak najwyższą jakością, design również powinien być  rzutki, nowoczesny i bez  frazesów określających pracę translatorską! Pierwsza strona Katalogu Premium została napisana przez 30 brazylijskich tłumaczy, w następnej fazie przyłączyła się Argentyna, a wkrótce po niej dołączyła Wenezuela, Kolumbia oraz Stany Zjednoczone. Poza tymi wszystkimi krajami, tłumacze ustni, tłumacze przysięgli z wielu języków (niektóre z nich bardzo rzadkich), również stopniowo zaczęli się przyłączać do aktualnej sieci. W Brazylii jesteśmy obecni w czterech regionach, liczymy na świetną międzynarodową grupę złożoną z 77 tłumaczy zawodowych w naszej kolorowej czterowymiarowej mozaice. Umiejętności, godziny i historie tłumaczeń kabinowych tworzą solidny katalog z możliwością działania we wszystkich dziedzinach wiedzy, poza nieskończoną ilością doświadczeń z „alkowy kabinowej”, które w przyszłości mogłyby wypełnić strony  niejednej książki. W następnej kolejności powiedzieliśmy sobie, co myślimy i postanowiliśmy wyjść z sekretnej przestrzeni, w której pracujemy, by pokazać kim jesteśmy i w tym celu stworzyliśmy tenże blog, bezpośredni kanał „TŁUMACZ”, który komunikuje się z całą społecznością tłumaczy, klientów i kolegów, mówimy też o tym, co jest etyczne oraz w dobrym tonie. Wejścia na blog już okrążyły świat i wkrótce będzie można go czytać w językach dostępnych na stronie, tj.:  po niemiecku, hiszpańsku, francusku, angielsku włosku turecku, arabsku, polsku, a także po szwedzku! Gotowy flver, którego celem jest promocja działalności naszej sieci tłumaczy ogłasza:

 

KATALOG TŁUMACZY PREMIUM:

KOMPLETNA STRONA DLA GLOBALNEGO ŚWIATA

Zakontraktuj dobrego tłumacza i przekrocz granice!

Aby wyjść z obeznanego świata słów i pokazać, co czujemy, jak się przygotowujemy dla słuchającej nas publiczności, zrobiliśmy film w real time, pokazujący, że: TŁUMACZE SĄ LUDZKIMI MOSTAMI Z NERWAMI ZE STALI.

Zobacz nasz film!

Coraz skuteczniej Katalog Premium podąża w kierunku wypełninia swojej nowej misji bycia nowym oraz, gdzie następujące hsło staje You’re the pot of gold at the end of God’s rainbow_Polsię możliwe: „Katalog jest platformą zawodowych tłumaczy ustnych, kompetentnych, dynamicznych, zdolnych odpowiedzieć na  najróżniejsze wyzwania rynku”. Zamiarem Katalogu utrzymanego w odcieniu idei Didier Marlier jest promowanie otwartej ekonomii*, gdzie zyskują wszyscy , tworząc poza pracą, również otwartą sieć, dzięki której każdy tłumacz może wyrazić swoją pasję do tego, co wykonuje; ułatwić kontakty między tłumaczami i klientami.

Ta kompozycja odcieni i tonów rozciągająca się poprzez Ameryki uczyni numer 13 jako swoją szczęśliwą liczbę!!

Bardzo dobrego roku dla wszystkich!

Meg Batalha

 

* A tradução para o polonês foi feita por Frederico Pawlowski. A tradução que ele fez do primeiro artigo do blog de 2013 para o polonês nos oferece um amostra da beleza desta língua! Os contatos profissionais dele encontram-se abaixo:

     Frederico Pawlowski
Florianópolis, SC

Anúncios

Do violeta ao vermelho: 13 é o nosso número da sorte!

O ano de 2012 foi o ano em que as páginas do CATÁLOGO PREMIUM DE INTÉRPRETES entraram para a web.

Catálogo Premium LogoA ideia era ser como uma lista telefônica com filtros, algo que aproximasse os intérpretes dos clientes sem a necessidade de intermediários ou uma plataforma que oferecesse uma solução completa: intérpretes de vários idiomas, em várias partes do Brasil e das Américas, tradutores juramentados, empresas de locação de equipamentos e ainda serviços de bufê. Tudo bem simples, na mão, o texto deveria ser enxuto com imagens que ajudassem o cliente a encontrar tudo o que necessita. Além da ideia de atender o cliente oferecendo-lhe qualidade e sofisticação, o design também deveria ser arrojado, moderno e sem os clichês que definem o trabalho de interpretação! A primeira página do Catálogo Premium foi escrita por 30 intérpretes e tradutores brasileiros, na fase seguinte a Argentina se juntou a nós e logo depois veio a Venezuela, a Colômbia e os Estados Unidos. Além de todos esses países, intérpretes e tradutores juramentados de vários idiomas, alguns deles raros, foram aos poucos formando a rede atual! No Brasil marcamos nossa presença em quatro regiões e contamos com uma super equipe internacional de 77 intérpretes tarimbados em nosso mosaico colorido e quadrimensional. As habilidades, horas e histórias de cabine de todos nós formam um catálogo sólido com possibilidades de atuação em todos os campos de conhecimento, além de uma infinidade de histórias de “alcova de cabine” que poderão no futuro preencher as páginas de um livro. Em seguida, decidimos contar o que pensamos, saindo do ambiente secreto no qual atuamos e mostrando quem somos, por isso criamos este blog, um canal direto do “O INTÉRPRETE” que comunica com toda comunidade de intérpretes, clientes e colegas não apenas ideias mas o que consideramos ser ético e de bom tom. As visitas ao blog já deram volta ao mundo e em breve poderá ser lido nos idiomas que temos no site: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, turco, árabe, polonês e sueco! Temos um flyer pronto para promover o trabalho da nossa rede de intérpretes que anuncia:

CATÁLOGO PREMIUM DE INTÉRPRETES:

UM SITE COMPLETO PARA UM MUNDO GLOBAL

Contrate um bom intérprete e ultrapasse fronteiras!

Para sair do conhecido mundo das palavras e mostrar em imagens o que sentimos e como nos preparamos para o público que nos escuta produzimos um vídeo em real time para mostrar que sim: INTÉRPRETES SÃO PONTES HUMANAS COM NERVOS DE AÇO.

Veja o nosso vídeo!

Cada vez mais o Catálogo Premium encontra a sua missão nova, de ser novo e de ser possível: “O Catálogo é uma plataforma de intérpretes profissionais, competentes e dinâmicos aptos a atender às mais diversas demandas do mercado”. O ideal do Catálogo, que tem um matiz das ideias de Didier Marlier, é promover uma economia aberta*, em que todos ganham, gerando além de trabalhos uma rede aberta em que cada intérprete expresse sua paixão pelo que faz: facilitar o contato entre intérpretes e clientes.

Essa composição de matizes, tons e subtons que se estende pelas Américas fará do número 13 o seu número de sorte!!

Um ótimo ano para todos!

Meg Batalha

  • * A Economia Aberta baseia-se nos princípios e valores abaixo:
  • 1) Generosidade: a cultura do código aberto aliada à do conteúdo livre;
  • 2) Responsabilidade (e auto disciplina): quanto mais responsável, maior o nível de liberdade e oportunidades;
  • 3) Abundância (o princípio da): um princípio responsável por substituir a atitude defensiva e competitiva;
  • 4) Valor (autêntico): a marca registrada do “novo capitalismo”, representado muitas vezes pelo conhecimento;
  • 5) Interdependência: o mundo está cada vez mais interconectado e globalizado. Um exemplo disso é o Aquecimento Global: como atitudes locais afetam o mundo;
  • 6) Confiança: promovida a cada dia como A moeda do mundo conectado;
  • 7) Autenticidade: walk the talk (by Nigel Paine)
  • 8) Atitude de Compartilhamento: algo muito enraizado pelo uso das redes sociais e aqui serão “inventadas novas maneiras de monetizar o Conteúdo”.